PHOTOS

Blue Mountains native Ivor Houston passed through Lithgow on his 4000km walk across Australia